BESTUURLIJKE GESCHIEDENIS

1. IN DE OUDE TIJD VOOR 1795.

Vanaf 12de eeuw behoorde Eindhout toe aan het Land van Geel, waarover achtereenvolgens de families Berthout (ca. 1155-1366), Van Hoorne (1366-1484), de Merode (1484-1601), Van Wittem-Van den Berg (1601-1640), Van Lorreinen (1640-1761) en de Rohan (1761-1795) de heerlijke rechten bezaten, aanvankelijk bezaten zij ook het patronaats- en tienderecht van de kerk. In de Trichelhoek was rondom de Sint-Bavokapel een woonkern en drie leenhoven gevestigd.

Te Eindhouthamme was een latenbank gevestigd die op geregelde tijdstippen goederenoverdrachten bekrachtigde en juridische uitspraken velde over betwistingen tussen de inwoners. De latenbank was ook bevoegd over de bewoners van "Zoerle onder Hamme".

De Franse Revolutie maakte schoon schip met al deze bezitsstructuren en zorgde voor burgerlijke overheden.

2. IN DE HEDENDAAGSE TIJD VAN 1795-1976.

Na de inval der Franse legers (1792-1794) werden de Zuidelijke Nederlanden geannexeerd door Frankrijk (1795). De eeuwenoude instellingen en gebruiken werden opgeheven en vervangen. De meiers, schepenen, laten,"collecteurs", zavelmeesters en andere communale functionarissen werden uit hun ambt ontheven. Ze werden vervangen door de maires, de adjoints, de assesoren en de municipale raad. Ondanks die gewijzigde naamgeving werden de "nieuwe" functionarissen hoofd zakelijk gerekruteerd uit de vroegere schepenen en collecteurs.

De laatste meier, Peter Hollans werd voor het laatst vermeld op 11 februari 1796.Tussen die datum en 1805 zijn weinig of geen gegevens bewaard gebleven. Gedurende een korte tijd heeft de Mairie Veerle, Eynthout en Eynthouthamme bestaan, in feite de voortzetting van de vroegere meierij Veerle en Eindhout waartoe ook Ham behoorde. Nadat de abdij van Tongerlo was opgeheven en de norbertijnen waren uitgedreven, werden hun eigendommen publiek verkocht als zwart goed. 

Ook de "dingenhoeve" die in de "Franse tijd" de benaming "Ossenstal" kreeg, werd publiek verkocht.

Hierdoor was Ham bestuurlijk administratief a.h.w. op een dwaalspoor gekomen en besloot de Franse overheid de kleine gemeente toe te voegen aan de meierij Veerle en Eindhout waar Ham bijna middenin was gesitueerd. We vermoeden dat de buitenbank "Zoerle onder Hamme" in 1795 van Ham werd afgescheiden en toegevoegd aan Zoerle-Parwijs. Later was nooit nog sprake van het "Hamse Zoerle". In 1808 werden Eindhout en Ham definitief samengevoegd tot een gemeente.

In 1805 werd Peter Anselmus Mangelschots maire van Eindhout. Hij was welgesteld en bezat een goede kennis van het Frans, de bestuurlijke en administratieve taal in onze gewesten. Na hem zouden nog 13 mannen het burgemeesterschap waarnemen tot op 1 januari 1977 Eindhout werd opgenomen in de fusiegemeente Laakdal. Hierna volgt een overzicht van hun legislatuur. Daarbij zullen we vooral aandacht schenken aan de persoonlijke gegevens van de burgervader, de voornaamste bestuurlijke beslissingen vermelden en dit alles kaderen tegen de achtergrond van de grote politieke en sociaal-economische gebeurtenissen voorzover deze invloed hadden op het dagelijks leven in de gemeente. De meeste inlichtingen werden bekomen in de beraadslagingen van de municipale- of gemeenteraad,de resoluties van het schepencollege en de communale briefwisseling. Die bronnen worden bewaard in het Gemeentearchief van Laakdal en het Rijksarchief van Antwerpen.

De schepencolleges werden iedere maandag gehouden in aanwezigheid van de burgemeester, de 2 schepenen en de secretaris. Meestal viel er echter niets te bespreken en werd de zitting meteen gesloten. Als er belangrijke zaken moesten worden geregeld, werd de municipale- of gemeenteraad samengeroepen.

 

Menu

Burgemeester 1